Huishoudelijk Regelement

Hoofdstuk 1                        Van de leden en hun rechten

Art. 1.1           De Broederschap van St. Antonius te ’s-Heerenberg, hierna ook te noemen het Gilde, bestaat uit gewone-, ere- en buitengewone leden. Hij die minstens 18 jaar oud is en van onbesproken gedrag, kan zich aanmelden om lid te worden. Leden die buiten ‘s-Heerenberg wonen zijn buitengewone leden.

Tot ereleden kunnen worden benoemd:
– Zij die tenminste 50 jaar lid zijn;
– Hij die bijzondere diensten voor het Gilde heeft verricht.

Het bestuur kan hem dan voordragen aan de leden voor benoeming tot erelid.

Tot beschermheer/vrouw kan worden benoemd een persoon die het gilde met raad, daad en/of middelen zal gaan bijstaan. Het bestuur kan hem/haar  voordragen aan de leden voor benoeming tot beschermheer/vrouw. Een dergelijk persoon met pastorale functie/emiraat noemt men Gildeheer/vrouw.

Het ledenbestand  bestaat uit gewone leden en oud-leden. Oud-leden zijn diegenen die voor 01-01-2015 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (Besloten in ledenvergadering 2015, na deze datum zijn er alleen gewone leden).

Art. 1.2           Elk lid en erelid heeft stemrecht bij zaken die het Gilde betreffen en het recht om voorstellen te doen, mits schriftelijk en door 10 leden ondertekend.

Art. 1.3                       Het Gilde beschermt de privacy van haar leden door naleving van de privacy wet en regelgeving daaromtrent. Persoonsgegevens, zoals ingevuld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in de ledenadministratie.

 Art. 1.4           Aspirant  leden kunnen zich vanaf de leeftijd van  17 jaar aanmelden bij het bestuur. Wanneer het bestuur voornemens is nieuwe leden toe te  laten, volgt (en) een of meer  kennismakingsgesprek(ken) met één of meerdere bestuursleden. Uiteindelijk neemt het bestuur, tijdens een bestuursvergadering  het besluit om de kandidaat  al of niet op te nemen als aspirant-lid. Na instemming van de leden  tijdens de ledenvergadering, kan een aspirant-lid als hij 18 jaar is definitief lid worden.

 Art. 1.5                       Leden met een wapenverlof waarbij intrekking of weigering van een verlof ten grondslag kan liggen en in verband met de logistieke en organisatorische consequenties van een en ander, wordt per direct de KNTS-licentie ongeldig verklaard en/of ingetrokken.

De KNTS beschikt over een Meldpunt dat via een interactief formulier op internet bereikbaar is. Het Meldpunt is bedoeld voor meldingen aan de KNTS, wanneer personen of instanties zich zorgen maken omtrent een lid van het Gilde, dat beschikt over vuurwapens en/of een gevaar voor zichzelf of anderen in zijn/haar omgeving kan vormen. Het bestuur dient bekend te zijn met het KNTS – meldpunt en dient adequaat te handelen. Het is van belang dat de leden van, wanneer zij zich zorgen maken omtrent het bezit van en de omgang met vuurwapens door een van de leden, weten dat ze bij het bestuur hun, zo nodig vertrouwelijk, een melding kunnen doen.

 Art. 1.6           Het is niet gewenst, in verband met het imago van het Gilde in het algemeen, van het dragen van camouflagekleding of andere uit Krijgsmacht afkomstige kledij. Deze ontmoediging is uiteraard niet van toepassing op het dragen van deze kledij in privé of voor leden, die beroepshalve een uniform of tenue dragen en vanaf hun dienst onze Gilde bezoeken.

Art. 1.7           Het Gilde zelf is lid van de “Koepel Nederlandse Traditionele Schutters” (KNTS). De schietmeester hebben KNTS – licenties voor het verenigingswapen. Het bestuur zal in overleg met de schietmeesters één persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor wapen(s) en munitie. De verenigingswapen(s) moet(en) in de daartoe bestemde wapenkluis thuis worden opgeslagen. Wapen(s) en munitie wordt(en) alleen gebruikt voor Gilde – activiteiten en wordt(en) niet uitgeleend.

 

Hoofdstuk 2                        Contributie

Art. 2.1           De jaarlijkse verschuldigde contributie en nieuwe leden bij hun aanneming inleggeld moeten afdragen wordt elk jaar op de ledenvergadering vastgesteld.

Art. 2.2           Diegene, die ingevolge art. 1 het erelidmaatschap is aangeboden, is geen contributie verschuldigd.

Art. 2.3           De betaling van de contributie geschiedt: Of wel per incasso, of wel contant. De inning gebeurt tweemaal per jaar,  in mei en november.

Hoofdstuk 3                        Gelden

Art. 3.1           De inkomsten van de vereniging worden onderscheiden in:

 1. gewone inkomsten
 2. buitengewone inkomsten

Art. 3.2           Tot de gewone inkomsten behoren:

 1. de rente van uitstaande gelden
 2. de jaarlijkse contributie van  leden en buitengewone leden.
 3. Inkoopgelden

Art. 3.3           Tot de buitengewone inkomsten behoren:

 1. Inleggelden
 2. giften, schenkingen, legaten en erfenissen aan het Gilde.
 3. eventueel het geldelijk overschot van het voorafgaande boekjaar.

art. 3.4            De inkomsten zullen worden besteed aan:

 1. dekking van de uitgaven voor feesten en vermakelijkheden en kosten van beheer.
 2. Het alsdan nog resterende bedrag moet worden overgeschreven naar de buitengewone ontvangsten bedoeld in art. 3.3 tot stijging en vermeerdering van het vermogen.

Art. 3.5           Buitengewone inkomsten bedoeld in art. 3.3 sub b, dienen uitsluitend tot  vermeerdering van het vermogen van het Gilde behoudens:

 1. voor eventueel nodig geacht wordende buitengewone feesten en vermakelijkheden.
 2. reparatie en in standhouden van de bezittingen van het Gilde.

Art. 3.6           Gelden mogen alleen worden belegd bij solide bankinstellingen.

 

Hoofdstuk 4                        Bevoegdheden en taken van het bestuur en de vergaderingen

Art. 4.1           a.        Het bestuur wordt gekozen volgens art. 12 der statuten;

 1. Zorgt voor een geregeld beheer der fondsen van het Gilde en een ordelijke en zuinige aanwending der middelen;
 2. Besluit tot aankopen van benodigdheden,  oordeelt over zaken die in het beheer der vereniging passen bij meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 3. De regeling van feesten, vermakelijkheden, alsmede van de wijze waarop  huldebetogingen zullen plaats hebben, geschiedt door het bestuur overeenkomstig het daarvoor bestaand draaiboek. Bloei en ontwikkeling van de vereniging hebben de grootste prioriteit bij het bestuur.

Art. 4.2           De voorzitter (Kapitein) opent, leidt en sluit de vergadering. Hij draagt zorg voor een correct verloop.  De secretaris (Luitenant) verzorgt de correspondentie en andere schriftelijke werkzaamheden. Hij notuleert tijdens vergaderingen en overleggen, besluiten en stemmingen en houdt aantekening van alle belangrijke gebeurtenissen en data van het Gilde. Hij ondertekent met de voorzitter (Kapitein) de notulen van iedere vergadering.

De secretaris (Luitenant) is gehouden bij de bestuursvergaderingen tegenwoordig te zijn en de voorzitter (Kapitein)  te ondersteunen bij diens werkzaamheden.

Art. 4.3           Aan de secretaris (Luitenant) zijn de volgende werkzaamheden opgedragen:

 1. hij verleent hulp bij het ontwerpen en vaststellen van het reglement;
 2. hij verleent hulp bij het opmaken en vaststellen der roosters van aftreding van de leden van het bestuur;
 3. hij legt onder toezicht en met behulp van het bestuur  een register aan van het ledenbestand, opgedeeld naar de verschillende categorieën en houdt dit actueel.

Art. 4.4           De secretaris (Luitenant) is bewaarder en beheerder van het archief van de vereniging. Hij zal  onder toezicht en met medewerking van het bestuur een inventaris van alle stukken en papieren van het Gilde aanleggen en bijhouden. Het archief zal worden  bewaard  in een speciaal daartoe bestemde kast, welke steeds zal worden gesloten en die voor niemand buiten het bestuur toegankelijk is. De secretaris (Luitenant) zal op verzoek van het bestuur, inzage verstrekken in het archief.

Art. 4.5           De penningmeester (Vaandrig) houdt  alle inkomsten en uitgaven bij en is persoonlijk verantwoordelijk. Hij mag alleen betalingen verrichten die door het bestuur gefiatteerd zijn.

Art. 4.6           Het bestuur is gerechtigd zo dikwijls zij dit nodig acht inzage te verlangen in de boeken en kas. Zij  is  verplicht dit eenmaal per jaar te doen en verslag uit te brengen aan de leden op de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar.

Art. 4.7           De penningmeester (Vaandrig) legt jaarlijks op 1ste vergadering in het nieuwe jaar verantwoording af aan het bestuur en tijdens de ledenvergadering aan de leden over de ontvangsten en uitgaven betreffende het  geldelijk beheer over het afgelopen kalenderjaar.

Art. 4.8           De voorzitter (Kapitein) bijgestaan door de secretaris (Luitenant) en penningmeester (Vaandrig) ontwerpt jaarlijks voor 1 december een begroting voor het volgende kalenderjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan  het bestuur. Het bestuur stelt de begroting op de 1ste vergadering in het nieuwe jaar vast en legt dit voor aan de leden tijdens de ledenvergadering.

Art. 4.9           De voorzitter (Kapitein) legt jaarlijks aan het bestuur op 1ste vergadering in het nieuwe jaar verantwoording af over inkomsten en uitgaven van het Gilde. Het bestuur onderzoekt die rekeningen nauwkeurig en stelt deze voorlopig vast. De voorzitter (Kapitein) zal jaarlijks aan de leden eens de gelegenheid geven tot het leren kennen van de staat der middelen dat door het ter lezing leggen van de algemene jaarvergadering, 6 weken vóór kermiszondag.

Art. 4.10         Ieder lid der vereniging is bevoegd  bedenkingen en bezwaren betreffende de begroting en/of rekeningen schriftelijk of mondeling bij de voorzitter (Kapitein) in te dienen.

Art. 4.11         Bestuursleden als in art. 17 der statuten bedoeld, alsmede secretaris (Luitenant), penningmeester (Vaandrig) mogen niet als leverancier aan de vereniging optreden, behoudens openbare aanbesteding of inschrijving.

Art. 4.12         Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Hoofdstuk 5                        Vergaderingen, besluiten en stemmingen.

Art. 5.1           De voorzitter (Kapitein) is belast met de leiding der algemene vergadering. Hij zal aan de leden gelegenheid geven tot het uiten van hun gevoelens. De leden krijgen voor hun inbreng  toestemming van de voorzitter, die de volgorde van sprekers bepaalt. Eventuele discussies behoren steeds binnen de grenzen van orde en welvoeglijkheid te blijven. Is dit niet het geval, kan de voorzitter (Kapitein), of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, de spreker het woord ontnemen.

Art. 5.2           Alle besluiten, die in de loop der tijd genomen worden, niet bij reglement bepaald zijnde en de vereniging betreffend, zijn voor alle leden, zowel vóór- als tegenstemmers bindend. Besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 5.3           In de agenda moeten worden opgenomen alle voorstellen van het bestuur, of die door minstens 5 stemgerechtigde leden schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen wel op de algemene vergadering besproken worden, doch daaromtrent mogen geen besluiten worden genomen.

Art. 5.4           Stemrecht op de algemene ledenvergadering hebben uitsluitend de leden.                

Art. 5.5           Ieder gilde lid dient zich te gedragen binnen de normen en waarden van het gilde en de wet. Wanneer een lid tegen de bepalingen van  het reglement handelt of wanneer hij de rust der vergadering of bij feesten en vermakelijkheden stoort, of zich door incorrect gedrag als lid der vereniging onwaardig betoont, kan hij onder de bepalingen, vermeld bij art. 9 der statuten geroyeerd worden. Of die bepalingen van toepassing zijn, beslist het bestuur.

Art. 5.6           Vrijwillige opzegging van het lidmaatschap of royement uit de vereniging doet alle rechten op de aan het Gilde behorende gelden en goederen verliezen.

Art. 5.7           Secretaris (Luitenant) en penningmeester (Vaandrig) genieten elk voor de aan hen opgedragen werkzaamheden en bemoeiingen uit de kas der vereniging een vergoeding van 55 euro per kalenderjaar, buiten en behalve de uitschotten voor bureaubehoeften, welke voor rekening van het Gilde zijn.

 Art. 5.8           Het bestuur is verplicht te zorgen, dat alle roerende en onroerende goederen van het Gilde  behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn.

Art. 5.9           Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, zullen door het bestuur beslist worden.

 

Hoofdstuk 6            Kermis / Gildefeesten

Art. 6.1           Het gildefeest tijdens de kermis vindt elk jaar plaats in het 3de weekend van juni. Bij toerbeurt zullen Schutterijen en Gilden van kring Montferland een kringdag organiseren.

Art. 6.2           Wanneer het Gilde in optocht rond gaat, houdt het bestuur een slecht- weer -scenario achter de hand. In dat geval heeft de voorzitter (Kapitein) het recht om routes te wijzigen en het ophaal adres van de nieuwe gilde Koning aan te passen.

Art 6.3            De Gilde Koning:

 • De Koning is bekend wanneer de gehele romp van de houder is afgeschoten.
 • De Koning is te allen tijde beschikbaar voor het gilde tijdens presentaties
 • De Koning krijgt bij aanstelling een onkosten vergoeding welke is vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering.
 • De Koning treedt aan in gepaste kleding, bij voorkeur een kostuum.
 • De Koning heeft het recht de Koningsketting te dragen met de bijpassende attributen.
 • De Koning kiest zijn gilde Koningin, die hem terzijde zal staan.
 • De Koning maakt deel uit van de presentatiegroep.

Art. 6.4           Tijdens de jaarlijkse kermis is er een schietwedstrijd voor leden, dames van de leden, jeugdafdeling.

Art. 6.5           Tijdens Gildefeesten en presentaties is het van belang dat zoveel mogelijk bestuursleden en leden aanwezig zijn tot de sluiting.

 

Hoofdstuk 7            Presentatiegroep.

Art. 7.1           Bestaat uit het bestuur, koningspaar, kermiskoningin, schildknaapje, marketentsters, tamboers, een vendelgroep, standaardvaandeldrager, en de jeugdafdeling.

Art 7.2            De presentatiegroep kan uitgebreid worden met vrouwen en/of kinderen die geen binding met de vereniging hebben in de functie van o.a. Marketentsters, jeugdafdeling, schildknaapje, etc.

Art. 7.3           De leden van de presentatiegroep krijgen kleding van het Gilde in bruikleen. De kleding dient voor gebruik in goede orde te worden gebracht en dient nadien  veilig opgeborgen te worden.

Art. 7.4           Jeugdafdeling:

 • Bestaat uit jongeren tot 18 jr.
 • De jeugdafdeling wordt gestimuleerd door het Gilde en staat onder leiding van de jeugdcommissie die deel uitmaakt van het bestuur.
 • De jeugd krijgt passend gemaakte kleding van het Gilde.
 • De jongeren beoefenen binnen de jeugdafdeling het trommelen en/of het vendelzwaaien.
 • Beschikbare functies zijn; schildknaap, mascotte, vendelier.

Art 8                           Slotbepalingen
In geval van geschil over de uitleg van het in de voorgaande artikelen van dit reglement bepaalde, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 01 mei 2017 te ‘s-Heerenberg

Bijlage:          Schietreglement

Algemeen:

Voor de Broederschap van St. Antonius Gilde geldt dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Het is van belang dat alle leden van de vereniging zich bewust zijn van de veiligheidsregels en van de procedures die daarbij van toepassing zijn. Een Veiligheidsreglement is derhalve onmisbaar. Het schietreglement is als bijlage bij dit huishoudelijk reglement opgenomen.

Het schieten gebeurt onder supervisie van een schietmeester. Deze draagt te allen tijde de verantwoording en heeft de zeggenschap over het schietgebeuren.

Locatie:

De schietmast, in eigendom van de Broederschap van St. Antonius Gilde, staat opgesteld op de locatie Emmerikseweg 12 te ’s-Heerenberg en wordt door het Gilde gebruikt met vuurwapen vallend onder de reglementen van het KNTS. O.a. met;

 • De kermis, elke 3e weekend van juni. Op zaterdag Koningsschieten en op maandag prijsschieten.
 • Bij een kringdag/schuttersdagen.

Wapen/ munitie, bergplaats:

 • Het verenigingswapen is in het beheer van de schietmeester. Hij heeft het beheer van de verenigings – wapenkluis.
 • Het wapen en de munitie worden niet uitgeleend en/of anders gebruikt dan voor het vogel- en prijsschieten tijdens de kermis of de Gilden bijeenkomsten.
 • Er wordt alleen met het verenigingswapen, een enkelloops kogelgeweer kaliber .22 LR geschoten. Zie ook art. 1. 7 huishoudelijk reglement.

Schietinrichting:

 • Voor het schieten zal de schietmeester de inrichting in gereedheid brengen en zich ervan overtuigen dat de inrichting onder optimale veiligheidscondities gebruikt gaat worden.
 • De affuit is vast gemonteerd op een vloerplaat in de deuropening van de zaal. Deze staat op een afstand van 8.10 meter van de schietmast.
 • Tijdens het schieten mogen zich geen personen bevinden op het terras binnen een straal van 15 meter rond de schietmast. Daarom zal het terras afgezet worden.
 • De lier van de kogelvanger zal om bediening door onbevoegden tegen te gaan, beveiligd  worden met een hangslot.
 • Voor opvang van kogel- en schotmateriaal zal een bouwzeil onder de mast gelegd en op een verantwoorde wijze afgevoerd worden.

 Veiligheid:

 • Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen.
 • Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen.
 • Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de schietmeester hiervan in kennis te stellen.
 • Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden.
 • Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het schietterrein.
 • In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist de schietmeester op het schietterrein.

Inschrijving:

 • Inschrijving kan op vrijdagavond na de opening “kermis”
 • Schietmeester is bij inschrijving in bezit van de actuele lijst van de leden.
 • Elk lid dat 18 jaar of ouder is en met koning- en/of prijsschieten mee wil doen moet zich legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs.
 • Na afdracht van het schietgeld wordt d.m.v. loting de schietvolgorde bepaald.
 • Aspirant leden kunnen alleen deelnemen aan het vogelschieten voor de hals en vleugels. Koningsschieten (romp) is alleen voor leden.
 • Zaterdagochtend is het verplicht meelopen in de optocht. Afmelding onder opgaaf van redenen te voren bij de schietmeester of voorzitter.
 • Het eerste schot wordt gelost door een door het bestuur gevraagde genodigde

Koningsschieten:

 • Het vogelschieten gebeurt in een vaste volgorde. Beginnend bij de hals, dan de linkervleugel (walkant) en rechtervleugel (grens kant). Voor het “koningsschot”, waar men zich voor op moet geven schiet men op de romp.
 • Schietmeester bepaalt wanneer de romp volledig van de houder is verwijderd.
 • Voor rechten en plichten van het koningschap wordt verwezen naar art 6.3 huishoudelijk reglement koningschap.

Prijsschieten:

 • Bij het lepel schieten telt de lepel als “gevallen” als de lepel in zijn geheel is gevallen.
 • Het lepelrek bestaat uit kleine en grote lepels, het prijsschieten gebeurt ook in een vaste volgorde, elke schutter begint met twee grote lepels vanaf de walkant.
 • Wanneer bij de 1e ronde de “0” , “1” en “2” bekend zijn, moet er gestreden worden om de 1e, 2e en derde plaats
 • Kampen kan zowel met grote- en/of kleine lepels en/of andere handicap.